Stiftelsen 2018-01-15T11:56:16+00:00

Stiftelsen Studentkroa i Bø

Stiftelsen StudentKroa i Bø er velferdshuset til studentene ved HiT, studiested i Bø. Hovedutvalg er Kro & Kultur og det er det utvalget som, sammen med daglig leder, styrer og legger opp retningslinjer for programmet og det som foregår på huset. Kro & Kultur ønsker at Kroa i Bø skal være et viktig nasjonalt konsertsted med et bredt nedslagsfelt blant studentene og lokalbefolkningen, men med fokus på populærmusikksjangerene. Men det er av største mulige prioritet at man skal kunne gi alle et så godt tilbud som mulig. Kro & Kultur er også tydelige på at andre arrangement og tilstelninger av festlig eller nyttig art skal være tilgjengelig for brukerne av huset. Herunder kommer temafester, kroer, standup, revy, teater, film, fotballvisninger o.l.

§ 1. Stiftelsen StudentKroa i Bø har som formål å drive velferdshuset til studentene ved HIT, studiested Bø, etter de lover og regler som gjelder for drift av stiftelser og etter de lover og regler som gjelder for salg/ servering av alkohol. Stiftelsen skal sørge for at de interne reglene som vedtas på huset er innenfor de ovennevte regler, samtidig som det er stiftelsens oppgave å legge forholdene best mulig til rette for størst mulig aktivitet på huset. Stiftelsen kan også ta seg av andre oppgaver som er av økonomisk, sosial og kulturell interesse for studentene ved skolen.

§ 2. Stiftelse er et eget økonomisk selvstendig rettssubjekt, underlagt lov av 23.mai 1980 om stiftelser m.m.. Verken styret, medlemmene eller involverte studentorganisasjoner har personlig økonomisk ansvar for stiftelsens forpliktelser utover det som følger av loven, jfr. dog § 13 om styremedlemmers ansvar for forsettelig og uaktsome handlinger. Eventuelt overskudd av driften skal kun nyttes til stiftelsens formål.

§ 3. Stiftelsens grunnkapital er på kr. 1.023.265,67. Denne er skaffet til veie gjennom verdien på gjenstander, verdsatt etter skjønn til virkelig verdi/realisasjonsverdi, jfr. lovens § 26, 2.ledd, samt den overdratte egenkapital fra tidligere Krodrift.

§ 4. Stiftelsen har forretningskontor i Bø og skal meldes til Foretaksregisteret og Fylkesmannen i Telemark.

§ 5. Stiftelsen skal ledes av et styret på minimum 6 medlemmer. Styret forplikter stiftelsen utad og har øverste myndighet i alle saker som vedkommer stiftelsens virksomhet. Styret skal se til at virksomheten er i samsvar med lover og vedtekter og at Kroa drives etter sunne forvaltningsprinsipper og følger god regnskapsførsel.

§ 6. Styret for stiftelsen skal ha følgende sammensetning; – et medlem med vara, oppnevnt av Høgskolen i Telemark, med funksjonstid 2 år. – et medlem med vara, oppnevnt av Studentsamskipnaden i Telemark, med funksjonstid 2 år. – et medlem med vara, oppnevnt av Studentrådet ved HiT-Bø, med funksjonstid 1 år. – et medlem med vara, oppnevnt av Studentrådsstyret ved HiT-Bø, med funksjonstid 1 år. – et medlem med vara, oppnevnt av Brukerutvalget ved Kroa i Bø, med funksjonstid 1 år. – et medlem med vara, oppnevnt av Kro&Kultur-styret ved Kroa i Bø, med funksjonstid 1 år. Funksjonstiden for medlemmene går vanligvis fra 1.mars. Daglig leder er med i styret uten stemmerett og er samtidig sekretær for styret med tale- og forslagsrett. Daglig leder forbereder saker for styret. Styret velger selv leder og nestleder for 1 år av gangen. Møtene ledes av styreleder eller nestleder. Ved forfall fra begge disse, velger styret en møteleder.

§ 7. Styret avholder møter til de tider det selv fastsetter. Styreleder innkaller til styremøter, enten selv eller i samråd med daglig leder. Det skal innkalles til styremøter når minst to av styremedlemmene eller daglig leder ber om det. Styret er besluttningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet, er møteleder sin stemme avgjørende. Ved valg eller tilsettinger skal det stemmes på nytt dersom ingen av kandidatene har fått flertall av stemmene. Er stemmelikheten lik også etter dette, skal det trekkes lodd mellom kandidatene.

§ 8. Styret binder stiftelsen og kan gi prokura.

§ 9. Styret tilsetter daglig leder for stiftelsen. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av stiftelsen etter de retningslinjer som fastsettes av styret. Styret fastsetter instruks for daglig leder og Kro&Kultur-styret og kan opptette og delegere avgjørelsesmyndighet til andre organ som er tilknyttet Kroa. Annet personale ansettes av styret eller den styret gir fullmakt.

§ 10. Styret er ansvarlig for at det hvert år utarbeides årsmelding og regnskap innen 31.mars. Regnskapet skal revideres av revisor, valgt av styret og godkjent etter lov om stiftelser m.m., jfr.

§ 11 og § 28. Årsmelding med regnskap skal hvert år legges frem for Fylkesmannen og de andre instansene som oppnevner styremedlemmer.

§ 11. Styret kan med 2/3 flertall endre vedtektene. Stiftelsen kan med 2/3 flertall oppløses dersom styret i Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) og Høgskolen i Telemark (HIT) godkjenner det. Stiftelsens eierdeler skal i så tilfelle overføres til SiTel og HIT og disponeres i samsvar med stiftelsens formål.

§ 12. Disse vedtektene tar til å gjelde fra 19.03.2002.

Program

20 Jan.
Dørene åpner kl. 21:00, Inngang: 100,-
21 Jan.
Dørene åpner kl. 12:00, Inngang: Gratis
22 Jan.
Dørene åpner kl. 07:00, Inngang: Gratis
23 Jan.
Dørene åpner kl. 18:00, Inngang: 100/Gratis,-
24 Jan.
Dørene åpner kl. 20:00, Inngang: Gratis
26 Jan.
Dørene åpner kl. 21:30, Inngang: 200/150,-
27 Jan.
Dørene åpner kl. 21:30, Inngang: 100,-